Maar wat DOEN jullie nu eigenlijk?

By 0

 

Dat is een vraag die we best vaak krijgen, en dat is niet verwonderlijk. Veel van wat we doen is ‘onzichtbaar’, maar wél nodig. Daarom geven we hier een overzicht van wat we doen.

De Wet op het overleg huurders verhuurder van 1998 verplicht elke woningcorporatie met meer dan 25 huurwoningen een huurdersorganisatie (een vereniging of stichting, die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van huurders) te faciliteren. In dit geval is KleurrijkWonen (KW) de woningcorporatie, en zijn wij (HBVC) de huurdersorganisatie.

Verschillende soorten overleg

Als huurdersorganisatie zijn we veel aan het overleggen. Sommige vergaderingen zijn wettelijk verplicht, andere niet. Dit is een overzicht van de (meeste) vergaderingen.

Algemene Ledenvergadering

De huurdersorganisaties zijn verplicht om eens per jaar een Algemene Ledenvergadering te houden. De laatste jaren nodigen we daar graag vertegenwoordigers van onze gesprekspartners bij uit: de Gemeente, de Politie en Brandweer, Avri, ElkWelzijn, en natuurlijk KleurrijkWonen.

In 2020 konden wij geen Algemene Ledenvergadering houden vanwege de coronacrisis. Misschien kunnen we in het najaar van 2021 de eerstvolgende ledenvergadering organiseren, maar anders wordt het april 2022.

Vergaderingen met KW en huurders

KW organiseert af en toe bijeenkomsten met huurders, bijvoorbeeld over bouwprojecten, maar ook over ‘kleinere’ zaken, zoals buitenverlichting. KW houdt ook regelmatig voorlichtingsbijeenkomten, bijvoorbeeld over brandveiligheid. Wij proberen zoveel mogelijk bij dergelijke bijeenkomsten aanwezig te zijn om te horen wat er speelt, en later eventuele vragen van huurders te kunnen beantwoorden.

Overleg bestuur HBVC

Ongeveer eens per maand vergadert het bestuur van de HBV. Daarbij komen onder andere aan de orde: vragen van huurders, vragen vanuit het Huurdersplatform (zie Overleg Huurdersplatform), acties (wat moeten we doen, wie doet het, wanneer moet het af zijn), wat zetten we in de Huurders Plaza, zijn er evenementen waar we aan meedoen, enzovoort.

Overleg bestuur HBVC en KleurrijkWonen

Eens per drie maanden hebben wij een vergadering met twee contactpersonen van KW. We bespreken dan hoe het met de lopende projecten gaat (nieuwbouw, onderhoud, sloop), en bepraten eventuele structurele problemen die ons ter ore zijn gekomen. We vragen ook advies over specifieke situaties. Daarbij noemen we alleen persoonsgegevens als de betreffende personen ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. In de andere gevallen houden we die gegevens geheim.

Overleg Huurdersplatform

De HBVC is niet de enige huurdersorganisatie die door KW wordt gefaciliteerd. In de gemeenten om ons heen zijn vergelijkbare organisaties actief, bijvoorbeeld in Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Al deze huurdersorganisaties samen vormen het Huurdersplatform. Eens per drie maanden vergaderen afgevaardigden van de besturen van de huurdersorganisaties binnen dit platform. Het gaat dan om onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben, zoals het jaarlijkse voorstel voor de huurverhogingen, maatregelen betreffende bijvoorbeeld zonnepanelen e.d. Daarbij stuiten we natuurlijk vaak op zaken die we met KW willen bespreken.

Overleg Huurdersplatform met KW

Daarom is er eens per drie maanden een vergadering van her Platform met een afvaardiging van KW. Daarbij vertellen beide partijen wat er loopt, en worden ideeën, plannen, adviezen en informatie uitgewisseld.

Overleg Huurdersplatform met Raad van Commissarissen

Tweemaal per jaar is bij het overleg tussen het Huurdersplatform en KW de raad van commissarissen aanwezig. Dan bespreken we zaken als de woningmarkt in Nederland, en de ontwikkelingen binnen KW.

Overleg HBVC met Gemeente en KW

Elke maand is een een kleine vergadering tussen de beleidsadviseur Wonen van de Gemeente Culemborg, de Adviseur Strategie & Beleid van KW en een of twee van onze bestuursleden. We bespreken algemene zaken, maar ook de woningmarkt en de Prestatieafspraken. De Prestatieafspraken zijn een overeenkomst tussen KW, de Gemeente en de HBVC (gedeponeerd bij de Minister in december 2018) waarin het beleid van de komende jaren is vastgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, woningtoewijzing, duurzaamheid en vele andere items. Tijdens de vergaderingen kijken we naar de voortgang.

Bestuurlijk Overleg Volkshuisvesting

Tweemaal per jaar is er Bestuurlijk Overleg Volkshuisvesting, waarbij vertegenwoordigers van de Gemeente (onder andere de wethouder), KW en de HBVC aanwezig zijn. Ook hier worden de woningmarkt en de Prestatieafspraken doorgenomen.

Raadsvergadering

Als er tijdens een raadsvergadering zaken aan de orde komen die de huurders betreffen, gaat een afvaardiging van de HBVC naar die vergadering (publieke tribune). In een enkel geval worden wij speciaal uitgenodigd, bijvoorbeeld voor de vergaderingen over de Prestatieafspraken.

Andere bezigheden

Gelukkig wordt er niet alléén vergaderd. Er moeten ook een hoop zaken worden uitgevoerd. Hieronder een lijstje van wat dat zoal inhoudt.

Kennismaken met doelgroepen

We doen ons best om alle huurders te bereiken. Jammer genoeg is ons ledenbestand geen goede representatie van de verscheidenheid van de Culemborgse huurders: de ‘witte’, wat oudere huurders zijn oververtegenwoordigd, of liever gezegd: de ‘niet-witte’ en jongere huurders zijn ondervertegenwoordigd. Daarom zoeken we actief contact met ondervertegenwoordigde delen van onze doelgroep.

Vragen beantwoorden

Wij krijgen regelmatig vragen van huurders. Soms wil een huurder alleen maar uitleg, maar vaak gaat het ook om problemen, zoals een niet goed opgelost mankement aan de woning. Wij gaan (als dat mogelijk is) liefst zelf even bij de huurder langs, om het probleem met eigen ogen te bekijken. We kunnen vaak tot een goede oplossing komen. Maar het komt ook voor dat de huurder teleurgesteld is, bijvoorbeeld omdat wij hem of haar geen huurverlaging kunnen bezorgen. Of omdat een bepaalde onderhoudsklus écht bij de huurder zelf ligt, en niet bij KW. Eén van de meest gestelde vragen is: ‘Ik betaal meer huur dan mijn buren. Hoe zit dat?’ Die vraag komt zo vaak voor, dat we er een apart stukje aan zullen wijden.

Toen wij de huidige website aan het opzetten waren, hadden we het plan om alle huurdersvragen (geanonimiseerd) op de site te plaatsen. Maar dat bleek ontzettend veel werk te zijn, en we merkten niet dat huurders vaak naar die vragen kijken. Dus gaan we het anders aanpakken. We gaan a) stukjes schrijven over onderwerpen die vaak voorkomen, en b) antwoorden die als tips kunnen dienen ook als tip op de site te plaatsen, in de plaats van de vragen zoals die er nu staan.

De HuurdersPlaza schrijven en verspreiden

Tweemaal per jaar geven wij de Huurders Plaza uit, ons blaadje. We kiezen elke keer een thema, zoals Buren, Milieu, Brandveiligheid of Tuinen. Alle huurders van KW in Culemborg krijgen de Huurders Plaza, of ze nu lid zijn van de HBVC of niet. Huurders die hun e-mailadres hebben opgegeven bij KW krijgen het blad digitaal (via e-mail). Mensen die géén e-mailadres hebben opgegeven krijgen een gedrukte versie per post. De verspreiding gebeurt door KW (vanwege de wet op de privacy), maar de HBVC betaalt de portokosten.

Eindejaarskaart

Aan het eind van het kalenderjaar sturen wij een kaart aan onze leden. Omdat er in 2020 geen evenementen doorgingen (zoals Burendag en de Algemene Ledenvergadering), hadden we minder geld uitgegeven dan begroot, en konden we een leuke cadeaubon bij de kaart stoppen. Zo kwam het geld toch nog op de juiste plaats terecht.

Ondersteuning huurderscommissies

Sommige wooncomplexen hebben een huurderscommissie. Zij zijn onafhankelijk van de HBVC, maar kunnen wel een beroep doen op een kleine financiële bijdrage. Er zijn verschillende huurderscommissies die daar gebruik van maken.

Acties en evenementen

Het ligt nu even stil (in verband met corona) maar we nemen graag deel aan acties en evenementen, zoals Burendag. Soms proberen we iets uit, maar besluiten dat één keer genoeg was. Zo hebben wij in 2019 meegedaan aan Culemborg Bijvoorbeeld, maar daar troffen we vooral veel bezoekers van buiten Culemborg. Het was gezellig, maar een volgende keer proberen we een evenement te vinden dat meer overlap heeft met onze doelgroep.

Begroting en financieel verslag

Dankzij onze penningmeester zijn onze financiën altijd prima in orde. Eens per jaar maakt hij een verslag van de financiën van het afgelopen jaar, en dient hij een begroting in voor het aankomende jaar. Na controle door de kascommissie worden deze openbaar gemaakt. Dat gebeurt gewoonlijk op de algemene ledenvergadering, maar dat is ditmaal niet mogelijk. We zullen de cijfers zeer binnenkort op de website plaatsen.

Bijhouden van wet- en regelgeving

Eén van de bestuursleden heeft als speciale extra taak het bijhouden van wet- en regelgeving op het gebied van wonen en huren. Dat scheelt tijd als we bepaalde vragen moeten beantwoorden, want het opzoeken en doorploegen van een wettekst is niet iets wat je in vijf minuten voor elkaar hebt. Het is dan fijn als een van de bestuursleden op dat punt al iets meer weet.

Onderhoud van website, statuten enzovoort

Tussen al derze taken en acties door moet er van alles onderhouden worden. Dat is een taak die niet altijd de hoogste prioriteit krijgt.

We zijn bezig met het herzien van de statuten, die erg verouderd zijn. Zodra er een Algemene Ledenvergadering kan worden gehouden, zullen we de voorgestelde wijzigingen met onze leden bespreken.